Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Voliči v izolácii alebo karanténe z dô­vodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Voliči v izolácii alebo karanténe z dô­vodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. 1

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov :

Voliči v izolácii alebo karanténe z dô­vodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29.10.2022 podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID - 19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

V deň volieb prídu za voličom v izo­lácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu dvaja členovia špeci­álnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba pre­kážky pre pandémiu (COVID-19).

Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do vo­lebnej miestnosti z iných závažných dôvodov (starší, imobilní občania, bežné zdravotné ochorenia), má prá­vo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku, telefonický na tel. č. 057/7880262, ale aj blízky príbuzný, sused v deň konania volieb požiada miestnu volebnú komisiu. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie. 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky (tel.: 057/7880262, 0918 519 947) v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

1. meno a priezvisko,

2. rodné číslo,

3. adresa trvalého pobytu,

4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálne hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v jednej domácnosti. 

Spojené voľby budú 29. októbra od 07:00 do 20:00 hodiny. Voli­či môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostu, poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov Prešovského samosprávneho kraj.

Dátum vloženia: 26. 10. 2022 7:42
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2022 7:54

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
29.5.- 4.6.2023

pondelok

       18:00

utorok            -    
streda        18:00
štvrtok            -
piatok        18:00
sobota

         8:00

nedeľa        10:30 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012

 

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda