#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019 - VZN o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 63x

2019 - VZN o miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 87x

2019 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 68x

2019 - VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 84x

2017 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 326x

2017 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 314x

2017 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 309x

2017 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 344x

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 374x

2016 - VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 315x

2016 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 337x

2016 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 298x

2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 380x

2016 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 639x

2015 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 254x

2011 - VZN zápis dieťaťa do ZŠ (7/12/2011) Stiahnuté: 335x

2015 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 323x

2015 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 383x

2015 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 335x

2014 - VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 590x

Stránka