#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019 - VZN o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 8x

2019 - VZN o miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 29x

2019 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 18x

2019 - VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 36x

2017 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 254x

2017 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 279x

2017 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 271x

2017 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 259x

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 294x

2016 - VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 260x

2016 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 286x

2016 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 243x

2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 311x

2016 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 581x

2011 - VZN zápis dieťaťa do ZŠ (7/12/2011) Stiahnuté: 282x

2011 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl na území obce Stiahnuté: 300x

2011 - VZN o zápise dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 260x

2011 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 238x

2012 - VZN o miestnych daniach, poplatkoch za TKO a drobné stav. odpady Stiahnuté: 354x

2013 - VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 282x

Stránka