#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 211x

2017 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 232x

2017 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 216x

2017 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 211x

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 242x

2016 - VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 227x

2016 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 242x

2016 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 204x

2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 269x

2016 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 536x

2011 - VZN zápis dieťaťa do ZŠ (7/12/2011) Stiahnuté: 238x

2011 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl na území obce Stiahnuté: 252x

2011 - VZN o zápise dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 230x

2011 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 202x

2012 - VZN o miestnych daniach, poplatkoch za TKO a drobné stav. odpady Stiahnuté: 315x

2013 - VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 244x

2014 - VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 518x

2015 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 268x

2015 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 308x

2015 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 267x

Stránka