#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019 - VZN o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 37x

2019 - VZN o miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 57x

2019 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 43x

2019 - VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 59x

2017 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 281x

2017 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 310x

2017 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 296x

2017 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 288x

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 339x

2016 - VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 287x

2016 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 316x

2016 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 268x

2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 344x

2016 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 612x

2011 - VZN zápis dieťaťa do ZŠ (7/12/2011) Stiahnuté: 305x

2011 - VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl na území obce Stiahnuté: 322x

2011 - VZN o zápise dieťaťa do základnej školy Stiahnuté: 288x

2011 - VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 267x

2012 - VZN o miestnych daniach, poplatkoch za TKO a drobné stav. odpady Stiahnuté: 383x

2013 - VZN o miestnych daniach Stiahnuté: 313x

Stránka