#

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2020 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 39x

2019 - VZN o užívaní verejných priestranstiev Stiahnuté: 98x

2019 - VZN o miestnom poplatku za TKO Stiahnuté: 136x

2019 - VZN o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 110x

2019 - VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 124x

2017 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 366x

2017 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 372x

2017 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 346x

2017 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 390x

2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 415x

2016 - VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Stiahnuté: 355x

2016 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 371x

2016 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 336x

2016 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 427x

2016 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 694x

2015 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 283x

2011 - VZN zápis dieťaťa do ZŠ (7/12/2011) Stiahnuté: 380x

2015 - VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 361x

2015 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 421x

2015 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 364x

Stránka