#

Navigácia

Obsah

Materská škola

 

Telefónny kontakt: +421 57 44 58215

 

História

V Ondavských Matiašovciach sa otvorila MŠ 1.9.1976. Bola zriadená v učiteľskom byte. Prvou riaditeľkou sa stala pani Marta Hermanovská, ktorá v spolupráci s bývalým ONV a MNV zariadila materskú školu. Nastúpilo 18 detí pod vedením pani riaditeľky M. Hermanovskej a učiteľky Kidalovej. Dňa 1.9.1981 sa materská škola presťahovala do novopostavenej budovy, ktorá bola vybudovaná svojpomocne v akcii „Z“. Pre veľký počet detí boli zriadené 2 triedy. Po 7-ročnej prevádzke došlo k strechy, ktorá bola opravená 30.9.1988. V školskom roku 1991/1992 bola otvorená už len jedna trieda vo veku od 3 do 6 rokov. V mesiacoch jún – august 1991 sa previedli stavebné úpravy na poschodí materskej školy. Dňa 2.9.1991 sa v týchto upravených priestoroch začali vyučovať žiaci základnej školy, a základnej školy a to v triedach. V tomto roku bola zriadená aj družina. Riaditeľkou ZŠ bola pani J. Biliková. Na prízemí ostali priestory pre prevádzku materskej školy. V školskom roku 1994/1995 došlo k zmene vo vedení. Riaditeľkou sa stala pani Janka Tomková.

 

Súčasnosť

Materská škola Ondavské Matiašovce je jednotriednou MŠ. V školskom roku 2018/2019 máme 15 zapísaných detí vo veku od 3 do 6 rokov.

 

Personálne obsadenie
Iveta Dysková riaditeľka MŠ
Anna Bujková učiteľka MŠ
Jolana Onofrejová vedúca školskej jedálne
Jana Tkáčová kuchárka

 

Rada školy

funkčné obdobie od 19. 9. 2016 do 19. 9. 2020

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia   
1. Anna Bujková predseda
2. Michaela Olexiková podpredseda
3. Nikola Baderková  
4. PhDr. Dominik Sarik  
5. Jana Tkáčová  

 

Účasť v projekte

V školskom roku 2015/2016 sme ukončili účasť v projekte Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý trval 2 roky. Vďaka projektu sme obohatili vybavenie materskej školy o interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 1692 €, didaktický balíček pre MŠ (hygienické a socializačné potreby, učebné pomôcky) v hodnote 10 000 € a balíček externých pomôcok pre školský dvor v hodnote 2700 €. Program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva - Školské ovocie a zelenina.

Náš Školský vzdelávací program Všetci spolu hravo-zdravo je zameraný na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu a ochranu zdravia.

 

Akcie v školskom roku 2017/2018: Október - úcta k starším, Mikuláš, Vianoce, Karneval, Mám básničku na jazýčku, Zápis detí do 1.očníka, Daň matiek, Predplavecký výcvik, Oslavy MDD, Divadielko "O troch grošoch", Školský výlet, Rozlúčka s predškolákmi.

 

Akcie v školskom roku 2018/2019

Dňa 26.3.2019 deti z MŠ mali možnosť preukázať svoje schopnosti prednášať básničky v recitačnej prehliadke "Mám básničku na jazýčku". Za svoje výkony boli odmenené sladkosťou a tí najlepší aj omaľovánkou a diplomom.

MŠ1

 

Dňa 29.3.2019 sa deti zúčastnili besedy s pani policajtkou kpt. JUDr. Annou Katreničovou, ktorá im prostredníctvom rozprávkového príbehu "Zajko Becepáčik", vysvetľovania a praktických činností s deťmi sprostredkovala poznatky z dopravnej výchovy.

MŠ2