Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Základná škola

ZŠ

Základné informácie

V školskom roku 2021/2022 je ZŠ Ondavské Matiašovce  trojtriedna škola, s počtom žiakov 39, z toho 8 žiakov je toho času v zahraničí. V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu detí. V popoludňajších hodinách je počítačový krúžok pre žiakov 1. ročníka,  ktorí nemajú v rozvrhu hodín informatickú výchovu. Škola má dobre vybavenú počítačovú učebňu, interaktívne tabule v každej triede, školskú knižnicu. Každý rok sa dopĺňa ich vybavenie.

Oficiálna stránka ZŠ Ondavské Matiašovce 

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka školy – PaedDr. Tatiana Lorincová

Učitelia –  Mgr. Mária Lešková

PaedDr. Oľga Račková

Vychovávateľka – Bc. Danka Regecová

Pedagogický asistent – Bc. Dominika Kondratová

Vyučovanie náboženskej výchovy – Mgr. Ľuboš Lipka

Upratovačka a kurička – Gabriela Štefaníková

Pedagogický asistent a špeciálny pedagóg pôsobia v škole v rámci projektu MPC- „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý sa realizuje vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  Títo zamestnanci pomáhajú slabo prospievajúcim žiakom čo najlepšie zvládnuť učivo. Pomáhajú  prekonávať zdravotné  alebo sociálne bariéry  žiaka. Bezprostredne spolupracujú s  pedagógmi a uľahčujú  adaptáciu  žiakov  na  prostredie  školy. Spoluorganizujú  činnosti  žiakov    počas  výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.

Členovia rady školy:

1. PaedDr. Oľga Račková - predseda

2. Mgr. Mária Lešková

3. Gabriela Štefaniková

4. Viera Beľušová

5. Martina Babinská

Funkčné obdobie Rady školy je od 17. 10. 2020 do 17. 10. 2024.

Školský rok 2021/2022

Minulý školský rok aj  školský rok 2021/2022 sú veľmi ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Dochádzka žiakov je veľmi problematická. Od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021 boli v škole vyhlásené chrípkové prázdniny pre 48% chorobnosť. Od 29.11. do 06. 12. 2021  bol vydaný RÚVZ Vranov n/T zákaz prezenčného vyučovania kvôli 37% chorých detí. 

Počas prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, sa realizovalo vyučovanie  prostredníctvom dištančných foriem vzdelávania a samoštúdiom žiakov. Bol  zverejnený rozvrh hodín (1.- 3. ročník – 10 hodím týždenne, 4. ročník – 12 hodín), podľa ktorého prebiehalo online vzdelávanie cez program Zoom. Žiaci, ktorí nemali možnosť takto pracovať, využili inú formu – vypracovali pracovné listy.  Učitelia učili na diaľku z domu, vychovávateľka, pedagogický asistent a špeciálny pedagóg -   vyučovali online integrovaných a slabo prospievajúcich žiakov individuálne. Prerušenie vyučovania na školách a presun vzdelávania do domáceho prostredia v dôsledku pandémie koronavírusu predstavuje zvýšenú záťaž pre žiakov aj rodičov. Špecifickou skupinou v tejto súvislosti sú rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola sa snažila vychádzať v ústrety všetkým rodičom.

Údaje o aktivitách

V rámci týždňa zdravej výživy sme zorganizovali „Deň jablka“ plný pokusov, nových receptov, výroby ovocných štiav, zábavy a poučenia. V decembri neprišiel  Mikuláš do školy s darčekmi, ale domov, lebo škola bola v tom čase zatvorená.

Škola sa zapojila do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Tak, ako minulý školský rok, aj v tomto,  sme naplnili 14 krabíc sladkosťami, drogériou, kávou, čajom a pozdravmi od detí. Nezištne sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky pre seniorov, ktorí nemajú od koho dostať  darčeky. Chuť pomáhať nezastavila ani aktuálna náročná situácia. Samota a odlúčenie od rodín, či stereotypné dni sú každodennou realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších. A práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami,  môže  priniesť radosť do osamelých dní. Predvianočné obdobie v škole sme využili na tvorbu vianočných ozdôb, ikeban, písanie listov a pohľadníc, či nácviku vianočných kolied. V rámci ŠKD rozniesli deti svoje vianočné pozdravy ľuďom v obci.

Po prvýkrát sme dostali možnosť využiť prázdniny na zmiernenie vedomostných rozdielov medzi žiakmi v závislosti od dochádzania do školy.

Jarná škola:

V minulom školskom roku sme zorganizovali počas jarných prázdnin jarnú školu (22. 02. – 26. 02. 2021), do ktorej sa prihlásilo 7 žiakov.

Vyučovanie prebiehalo zážitkovou formou a didaktickými hrami.  Na tvorivých dielňach sa ručne plietli šály z uzlíkovej vlny  ako darček a spomienku na jarnú školu. Pohybové aktivity na školskom dvore boli pravidelnou činnosťou každého dňa. Netradičná jarná škola zaujala všetkých prítomných žiakov.

Letná škola:

Termín zrealizovaného dlhého cyklu: 23. 08.  – 27. 08. 2021. Letnú školu  považujeme za veľmi prínosnú pre deti aj pre učiteľov. Zážitková forma učenia bola obojstranným obohatením. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov. Žiaci si zopakovali gramatiku, počítanie v obore, násobenie a delenie, čítanie s porozumením. Mali cvičenie s fyzioterapeutkou, besedu s autorom rozprávkovej knižky, dopoludnie zdravého životného štýlu a výlet do archeoparku  a na farmu. Dozvedeli sa informácie ako sa starať o kone a mali možnosť si zajazdiť. MŠ SR poskytlo finančnú podporu na letnú školu v hodnote 1 000 €.

Škola využila výzvy na zapojenie sa do projektov, aby počas nepriaznivej situácie, kedy dochádzka do školy bola nepravidelná, žiaci mali možnosť sa doučiť a príjemne  a zmysluplne stráviť voľný čas.

Letná škola

Letná škola

Jarná škola

Deň jablka 2021

Deň jablka 2021

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoční poštári

 

Školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 je ZŠ Ondavské Matiašovce  trojtriedna škola, s počtom žiakov 40, z toho 10 žiakov je toho času v zahraničí. V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu detí. V popoludňajších hodinách  krúžky nemôžu pracovať. Škola má dobre vybavenú počítačovú učebňu, interaktívne tabule v každej triede s pripojením na internet, školskú knižnicu.

Počas prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti od 11. 12. 2020 do 19. 02. 2021, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, sa realizovalo vyučovanie  prostredníctvom dištančných foriem vzdelávania a samoštúdiom žiakov. Bol  zverejnený rozvrh hodín, podľa ktorého prebiehalo online vzdelávanie. Žiaci, ktorí nemali možnosť takto pracovať, využili inú formu – vypracovali pracovné listy. Zapojenie zamestnancov do prác v mimoriadnej situácii: učitelia učili na diaľku z domu, vychovávateľka a asistentka  vyučovala online začlenených žiakov. Špecifickú podporu počas mimoriadnej situácie poskytovala obec, ktorá pomohla, prostredníctvom hliadky, distribuovať materiály deťom.

 

Údaje o aktivitách

V decembri  prišiel do školy  Mikuláš s darčekmi. Škola sa zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Naplnili sme 14 krabíc sladkosťami, drogériou, kávou, čajom a pozdravmi od detí. Pridali sme sa do celoslovenskej zbierky pre seniorov, ktorí nečakajú  darčeky a pre deti z detských domovov. Škola vyhlásila súťaž o najkrajšieho anjela Vianoc 2020, ktorého si každý žiak urobil doma s rodičmi. Poslúžili ako výzdoba na obecnom úrade a v kostole.

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš  vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ. Úlohou bolo nakresliť najkrajšiu atrakciu Horného Zemplína. Na prvom mieste sa umiestnila naša žiačka Júlia Račková, ktorá namaľovala hrad Čičva. Detské dielko bolo ohodnotené aj vecnou cenou. Súťaže sa zúčastnilo 50 detí, ktoré zvečnili svoje cestovateľské zážitky zo svojho okolia.

 

Naši žiaci majú radi zvieratká, preto  sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Môj domáci miláčik“. Je to facebooková súťaž na stránke www.ekrmivo.sk.

V rámci Svetového dňa zdravia, ktorý sa oslavuje 7. apríla, sme sa zapojili do súťaže organizovanej RÚVZ vo Vranove n/T. Svetová zdravotnícka organizácia sa v roku 2021 zamerala na tému „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých. Výtvarná výzva mala názov „Nakresli zdravie“.

Aktivity ku Dňu Zeme sme zamerali  teoreticky na triedenie a separovanie odpadu a prakticky zbieranie a triedenie odpadkov v obci.

      Do 1. ročníka bolo zapísaných 8 žiakov. Zápis sa nemohol konať prezenčne.

 

Hrad Čičva očami žiačky 3. ročníka Julky Račkovej – víťazná práca.

Plné krabice od topánok potešili klientov Centra sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom.


Údaje o aktivitách v školskom roku 2017/2018

V rámci projektu Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta, oslovila obec Malá Domaša   našu školu, aby sa zapojila do tvorby  slohových prác o rezbároch, ako aj o miestnom rezbárovi Milanovi Goroľovi. V septembri sa konal Festival tradícií a remesiel v Malej Domaši, ktorého sa aktívne zúčastnili žiaci s príspevkami a príbehmi. Vystúpili tam deti z povodia rieky Ondavy - ZŠ Hencovce, ZŠ N. Hrabovec, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Tovarné, ZŠ S. Kajňa a ZŠ O. Matiašovce.

Na témy ôsmich vybraných remesiel spracovali deti príbehy, scénky a kresby, ktoré boli neskôr uverejnené v publikácii Príbehy dávnych remeselníkov. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala pre zúčastnené školy  prezentáciu tejto publikácie, v ktorej je  uverejnený aj príbeh Drevený jeleň od žiačky našej školy  Soni Košťálovej.

Škola každoročne organizuje aktivity k zdravej výžive a  proti obezite. V rámci  projektu Hovorme o jedle, pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, žiaci  a  učitelia sa  zapojili do súťažno-vzdelávacích aktivít, výtvarnej súťaže  Chutné maľovanie, či literárnej súťaže „Prečo potraviny nepatria do koša“.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  vystúpili žiaci v sále kultúrneho domu s krátkym kultúrnym programom. Starým rodičom  žiaci pripravili  malé darčeky, ktoré vytvorili na hodinách  výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Starších občanov obce sme navštívili aj v tunajšom stacionári a uctili sme si ich krátkym vystúpením a spoločným spevom ľudových piesní.

V novembri   škola zorganizovala Medzinárodný týždeň školských knižníc s názvom Deň v rozprávke – zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a tvorbu záložiek do kníh  pre vopred vybratú školu zo západného Slovenska.

V decembri žiaci školy navštevujú muzikál Pesničkový Mikuláš vo Vranove n/T a organizujú vianočnú akadémiu. Do obce zavítal  Mikuláš na koči, spolu s anjelom a čertom. V predvianočnom období sa v sále kultúrneho domu konal  koncert. Na začiatku zahral na klavíri Filip Kopko,  potom vystúpili s programom deti MŠ, žiaci ZŠ a FS Kazarinka. Program bol spestrený výstavou vranovskej bylinkárky Milady Ivankovej a výstavou  detských prác z MŠ a ZŠ, či výrobkami žien zo stacionára.

Oživiť ľudové  tradície  bolo  cieľom obecných akcií – stavanie mája a Deň matiek, do ktorých  sa škola aktívne zapojila. Žiaci ZŠ vystúpili s krátkym ľudovým pásmom – Ako sa hrali na jar naše prastaré mamky, s  vtipnou scénkou, modernými a rómskymi piesňami a tancami. Okrem žiakov našej školy, vystúpili aj deti MŠ Ondavské Matiašovce, FS Ťaskovci a FS Kazarinka.

V školskom roku 2017/2018 sa konal aj každoročný  turnaj vo futbale a vybíjanej v areáli našej školy, kde žiaci úspešne reprezentovali. Do súťaže sa zapojili deti zo Žalobína a Slovenskej Kajne.

Školský rok sa ukončil výletom na Spišský hrad a do ZOO Spišská Nová Ves. Napriek nepriaznivému počasiu, splnil očakávania detí ZŠ a MŠ – zábava, poučenie, poznávanie kultúrnych a prírodných krás východného Slovenska.

Do 1. ročníka bolo zapísaných 13 žiakov. Na slávnostnom zápise do školy vystúpili s krátkym programom žiaci 1. ročníka, ktorí  budúcich prvákom spríjemnili ich veľký deň. V septembri nastúpilo do 1. ročníka 12 žiakov.

Škola  sa zapojila do  zberu papiera. V jeseni  vyzbierala ZŠ 1 700 kg, MŠ  300 kg. Druhý zber (na jar)  ZŠ - 2 400 kg, MŚ – 1 000 kg papiera. Cieľom bolo upozorňovať deti a rodičov na význam zberu a recyklácie papiera a šetrenie prírodného prostredia.

 

Úspechy žiakov:

Žiak D. Iľko reprezentoval školu v okresnej matematickej súťaži pytagoriáda.

Okresná súťaž Červeného kríža  HMZ (hliadka mladých zdravotníkov) – 1. miesto žiaci 4. a 3. ročníka - S. Košťalová,  D. Iľko, E. Stanovčáková, E. Šmatková a K. Hammerová. Úspešne prezentovali svoje vedomosti o prvej pomoci pod vedením p. učiteľky Márie Leškovej.

S. Košťálová bola ocenená v súťaži  Detský výtvarný Vranov 2018 - XXVI. ročník okresnej detskej výtvarnej tvorby. Cieľom tejto súťaže je motivovať deti, aby rozvíjali svoj talent a estetické cítenie.

Za účasť v projekte Hovorme o jedle, škola získala Zlatý diplom za prezentáciu, ktorá zdokumentovala všetky aktivity o zdravom stravovaní, ktoré si žiaci a učitelia školy pripravili.

Záverom školského roka sa škola zapojila do literárno-výtvarnej súťaže Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok, pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Po návšteve kaštieľa v Humennom, dokázali žiaci zachytiť zážitky, ktoré bolo potrebné napísať a pridať kresbu. Cieľom bolo upriamiť pozornosť detí na kultúrne bohatstvo v Prešovskom kraji. Výsledky súťaže čoskoro očakávame.

Úspechy žiakov v súťažiach v školskom roku 2015/2016:

Žiačka Slávka Varichajová – reprezentovala školu na okresnej súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko a prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.

Žiačka Júlia Iľková reprezentovala školu v okresnej súťaži pytagoriáda.

Ocenenia v celoštátnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí – Eva Stanovčáková, Júlia Iľková.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom Naši susedia získal Jakub Goroľ 1. miesto.

V okresnej súťaži Detský výtvarný Vranov získal 3. miesto Daniel Iľko.

V okresnej zdravotníckej súťaži  získali 2. miesto – DMZ 1. stupeň – E. Košťalová, J. Iľková, S. Varichajová, A. Horgošová a K. Hammerová.

 

Zapojenosť do projektov:

  1. Moja prvá škola – Edulab – škola získala prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu všetkých vyučovacích predmetov a tým zatraktívnila výučbu.
  2. Viem, čo zjem – škola podporuje zdravý životný štýl žiakov, učí predchádzaniu obezite, spolupracuje s ÚVZ SR. 
  3. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy –  námet na záložke Čítam, čítaš, čítame, Výmenu záložiek môže škola využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života v českých školách.

 

Mottom Školského vzdelávacieho programu je “Premena tradičnej školy na modernú”. Škola sa chce naďalej profilovať ako  moderná škola, využívajúca najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej žiaci získajú základy počítačovej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní (škola vlastní 3 interaktívne tabule, počítače, notebooky, zosilňovače, ktoré  získala v rámci rôznych vzdelávacích projektov).

Zároveň chceme zostať školou rodinného typu, mať na zreteli osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby, rozvíjať jeho tvorivosť, komunikatívnosť, sebapoznanie, vzdelávať ho v oblasti ľudských práv. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, aktívnej tvorbe a ochrane životného prostredia. To všetko pri vzájomnej spolupráci školy, rodiny a obecného úradu.

 

základná škola

 

História školstva

ZŠ 2008 - 2009

ZŠ 2012 - 2013

Obec

Informácie

Program bohoslužieb
15.4. - 21.4.2024

pondelok

          18:00

utorok              -
streda             7:00
štvrtok              -
piatok           18:00
sobota

              -  

nedeľa

          10:30  

        

   

 


Sväté omše na TV LUX

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Pokiaľ nepadnú pašije /zhruba v ten týždeň po Kvetnej nedeli/, nebude pekne.

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:29

Slnko zapadá:19:34

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda