Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Základná škola

Základné informácie

V školskom roku 2018/2019 je ZŠ Ondavské Matiašovce  trojtriedna škola, s počtom žiakov 46, z toho 11 žiakov je toho času v zahraničí. V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu detí, s počtom 20. V popoludňajších hodinách pracujú dva krúžky – počítačový a tanečný. Škola má dobre vybavenú počítačovú učebňu, interaktívne tabule v každej triede s pripojením na internet, školskú knižnicu a inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Oficiálna stránka ZŠ Ondavské Matiašovce 

 

Personálne obsadenie školy

 • PaedDr. Tatiana Lorincová
  • riaditeľka školy (funkčné obdobie od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2018), triedna učiteľka žiakov 3. ročníka
 • Mgr. Mária Lešková
  • triedna učiteľka žiakov 2. ročníka
 • PaedDr. Oľga Račková
  • triedna učiteľka žiakov 1. a 4. ročníka
 • Bc. Danka Regecová
  • vychovávateľka ŠKD
 • Mgr. Ľuboš Lipka
  • vyučovanie náboženskej výchovy
 • Gabriela Štefaníková
  • upratovačka


 
Rada školy

Členovia rady školy:

 1. Katarína Košťalová - predseda rodičov
 2. Mgr. Mária Lešková - pedagogických zamestnancov
 3. Gabriela Štefaníková - nepedagogických zamestnancov
 4. Viera Beľušová - zriaďovateľa
 5. PaedDr. Oľga Račková - rodičov


Údaje o aktivitách v školskom roku 2017/2018

V rámci projektu Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta, oslovila obec Malá Domaša   našu školu, aby sa zapojila do tvorby  slohových prác o rezbároch, ako aj o miestnom rezbárovi Milanovi Goroľovi. V septembri sa konal Festival tradícií a remesiel v Malej Domaši, ktorého sa aktívne zúčastnili žiaci s príspevkami a príbehmi. Vystúpili tam deti z povodia rieky Ondavy - ZŠ Hencovce, ZŠ N. Hrabovec, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Tovarné, ZŠ S. Kajňa a ZŠ O. Matiašovce.

Na témy ôsmich vybraných remesiel spracovali deti príbehy, scénky a kresby, ktoré boli neskôr uverejnené v publikácii Príbehy dávnych remeselníkov. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala pre zúčastnené školy  prezentáciu tejto publikácie, v ktorej je  uverejnený aj príbeh Drevený jeleň od žiačky našej školy  Soni Košťálovej.

Škola každoročne organizuje aktivity k zdravej výžive a  proti obezite. V rámci  projektu Hovorme o jedle, pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, žiaci  a  učitelia sa  zapojili do súťažno-vzdelávacích aktivít, výtvarnej súťaže  Chutné maľovanie, či literárnej súťaže „Prečo potraviny nepatria do koša“.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  vystúpili žiaci v sále kultúrneho domu s krátkym kultúrnym programom. Starým rodičom  žiaci pripravili  malé darčeky, ktoré vytvorili na hodinách  výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Starších občanov obce sme navštívili aj v tunajšom stacionári a uctili sme si ich krátkym vystúpením a spoločným spevom ľudových piesní.

V novembri   škola zorganizovala Medzinárodný týždeň školských knižníc s názvom Deň v rozprávke – zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a tvorbu záložiek do kníh  pre vopred vybratú školu zo západného Slovenska.

V decembri žiaci školy navštevujú muzikál Pesničkový Mikuláš vo Vranove n/T a organizujú vianočnú akadémiu. Do obce zavítal  Mikuláš na koči, spolu s anjelom a čertom. V predvianočnom období sa v sále kultúrneho domu konal  koncert. Na začiatku zahral na klavíri Filip Kopko,  potom vystúpili s programom deti MŠ, žiaci ZŠ a FS Kazarinka. Program bol spestrený výstavou vranovskej bylinkárky Milady Ivankovej a výstavou  detských prác z MŠ a ZŠ, či výrobkami žien zo stacionára.

Oživiť ľudové  tradície  bolo  cieľom obecných akcií – stavanie mája a Deň matiek, do ktorých  sa škola aktívne zapojila. Žiaci ZŠ vystúpili s krátkym ľudovým pásmom – Ako sa hrali na jar naše prastaré mamky, s  vtipnou scénkou, modernými a rómskymi piesňami a tancami. Okrem žiakov našej školy, vystúpili aj deti MŠ Ondavské Matiašovce, FS Ťaskovci a FS Kazarinka.

V školskom roku 2017/2018 sa konal aj každoročný  turnaj vo futbale a vybíjanej v areáli našej školy, kde žiaci úspešne reprezentovali. Do súťaže sa zapojili deti zo Žalobína a Slovenskej Kajne.

Školský rok sa ukončil výletom na Spišský hrad a do ZOO Spišská Nová Ves. Napriek nepriaznivému počasiu, splnil očakávania detí ZŠ a MŠ – zábava, poučenie, poznávanie kultúrnych a prírodných krás východného Slovenska.

Do 1. ročníka bolo zapísaných 13 žiakov. Na slávnostnom zápise do školy vystúpili s krátkym programom žiaci 1. ročníka, ktorí  budúcich prvákom spríjemnili ich veľký deň. V septembri nastúpilo do 1. ročníka 12 žiakov.

Škola  sa zapojila do  zberu papiera. V jeseni  vyzbierala ZŠ 1 700 kg, MŠ  300 kg. Druhý zber (na jar)  ZŠ - 2 400 kg, MŚ – 1 000 kg papiera. Cieľom bolo upozorňovať deti a rodičov na význam zberu a recyklácie papiera a šetrenie prírodného prostredia.

 

Úspechy žiakov:

Žiak D. Iľko reprezentoval školu v okresnej matematickej súťaži pytagoriáda.

Okresná súťaž Červeného kríža  HMZ (hliadka mladých zdravotníkov) – 1. miesto žiaci 4. a 3. ročníka - S. Košťalová,  D. Iľko, E. Stanovčáková, E. Šmatková a K. Hammerová. Úspešne prezentovali svoje vedomosti o prvej pomoci pod vedením p. učiteľky Márie Leškovej.

S. Košťálová bola ocenená v súťaži  Detský výtvarný Vranov 2018 - XXVI. ročník okresnej detskej výtvarnej tvorby. Cieľom tejto súťaže je motivovať deti, aby rozvíjali svoj talent a estetické cítenie.

Za účasť v projekte Hovorme o jedle, škola získala Zlatý diplom za prezentáciu, ktorá zdokumentovala všetky aktivity o zdravom stravovaní, ktoré si žiaci a učitelia školy pripravili.

Záverom školského roka sa škola zapojila do literárno-výtvarnej súťaže Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok, pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Po návšteve kaštieľa v Humennom, dokázali žiaci zachytiť zážitky, ktoré bolo potrebné napísať a pridať kresbu. Cieľom bolo upriamiť pozornosť detí na kultúrne bohatstvo v Prešovskom kraji. Výsledky súťaže čoskoro očakávame.

Úspechy žiakov v súťažiach v školskom roku 2015/2016:

Žiačka Slávka Varichajová – reprezentovala školu na okresnej súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko a prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.

Žiačka Júlia Iľková reprezentovala školu v okresnej súťaži pytagoriáda.

Ocenenia v celoštátnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí – Eva Stanovčáková, Júlia Iľková.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom Naši susedia získal Jakub Goroľ 1. miesto.

V okresnej súťaži Detský výtvarný Vranov získal 3. miesto Daniel Iľko.

V okresnej zdravotníckej súťaži  získali 2. miesto – DMZ 1. stupeň – E. Košťalová, J. Iľková, S. Varichajová, A. Horgošová a K. Hammerová.

 

Zapojenosť do projektov:

 1. Moja prvá škola – Edulab – škola získala prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu všetkých vyučovacích predmetov a tým zatraktívnila výučbu.
 2. Viem, čo zjem – škola podporuje zdravý životný štýl žiakov, učí predchádzaniu obezite, spolupracuje s ÚVZ SR. 
 3. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy –  námet na záložke Čítam, čítaš, čítame, Výmenu záložiek môže škola využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života v českých školách.

 

Mottom Školského vzdelávacieho programu je “Premena tradičnej školy na modernú”. Škola sa chce naďalej profilovať ako  moderná škola, využívajúca najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej žiaci získajú základy počítačovej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní (škola vlastní 3 interaktívne tabule, počítače, notebooky, zosilňovače, ktoré  získala v rámci rôznych vzdelávacích projektov).

Zároveň chceme zostať školou rodinného typu, mať na zreteli osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby, rozvíjať jeho tvorivosť, komunikatívnosť, sebapoznanie, vzdelávať ho v oblasti ľudských práv. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, aktívnej tvorbe a ochrane životného prostredia. To všetko pri vzájomnej spolupráci školy, rodiny a obecného úradu.

 

základná škola

 

História školstva

ZŠ 2008 - 2009

ZŠ 2012 - 2013

Obec

SODB 2021

SODB2021

Obec z neba

z neba


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 2,60 €

Jedálny lístok 1.3-5.3.2021   (517.9 kB)


 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 132
TÝŽDEŇ: 132
CELKOM: 214201

Informácie

Program bohoslužieb

 • pondelok
 • utorok
 • streda
 • štvrtok
 • piatok
 • sobota
 • nedeľa

Sväté omše na TV LUX

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda