Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Ako vybaviť

Ako vybaviť?

SPRÁVA DANÍ  A POPLATKOV

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostik daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:

- list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru pozemkov a stavieb)
- tlačivo daňového priznania, ktoré obdržíte na obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce uvedený v Rozhodnutí.

 

Osvedčovanie podpisov na listinách

 

Potrebné doklady

- platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt)

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na na čísle telefónu 057/7880262.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

- na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,

- na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,

- na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku
 

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.
 

Overovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Ondavských Matiašovciach počas stránkových hodín.

V spojitosti s novelou zákona č. 305/2003 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , sa mení výška správnych poplatkov.

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis: 2,- €

 Overovanie listín - fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia a iné) podľa priloženého originálu alebo overenej kópie.

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,- €

Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v českom jazyku:  3,- €

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

  • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
  • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
  • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
  • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom.

 

Správny poplatok - potvrdenie o pobyte - 5,- €/ za osobu.

Spoločný obecný úrad - stavebná agenda

STAVEBNÉ KONANIE

 

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác

V ohlásení musí byť uvedené:
- meno, priezvisko, adresa stavebníka
- účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti
- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby
- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

K ohláseniu sa pripojí:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach a stavebné riešenie stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 

Územné rozhodnutie

Druhy rozhodnutia:
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- rozhodnutie o využití územia
- rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
- rozhodnutie o stavebnej uzávere

K vydaniu územného rozhodnutia sa pripojí:
- návrh a doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 59)

 

Stavebné povolenie

Zákon č. 50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a noviel.
K vydaniu stavebného povolenia sa pripojí:
- žiadosť spolu s dokladmi v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach v zmysle § 9 citovanej vyhlášky
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Kolaudačné rozhodnutie 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa priloží:
- návrh a doklady v zmysle § 17 a 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

 

Súpisné číslo

Vydanie rozhodnuia o urční, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo informácia o určení súpisného čísla

Formuláre: žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, ktorá je k dispozícii na obecnom úrade, kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o ukončení stavby vydané oddelením stavebného poriadku, list vlastníctva

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: najneskôr do 30 dní od podania žiadosti na

 

  

                                     EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

Prihlasovanie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
- občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na trvalý pobyt
- súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať:

1 ks veľký prihlasovací lístok:

1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
1 ks odhlasovací lístok

(potrebné tlačivá - na obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,00 EUR- v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.


Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasujete na trvalý pobyt.

 

Prihlasovanie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
- rodný list
- list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt
- súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od – do najviac však na 5 rokov. Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt.
1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu na REGOB
(tlačivá na obecnom úrade)Vybavenie občianskeho preukazu

Vybavenie 1. občianskeho preukazu

K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad – evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať:

- 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB

S tlačivom oznámenie zmeny trvalého pobytu je potrebné následne navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Vranov nad Topľou, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený na počkanie.

Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.

 

Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti:

K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné požiadať na obecnom úrade – evidencii obyvateľstva o potvrdenie o trvalom pobyte.

S uvedeným potvrdeným dokladom, je potrebné následne navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Vranov nad Topľou.

 

                                                         VÝRUB DREVÍN

 

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,00- €  (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, X. časť položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce, alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.
Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 

 

RYBÁRSKE LÍSTKY


V zmysle zákona č. 246/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve vydávajú obce rybárske lístky. Pri vybavovaní na Obecnom úrade Ondavské Matiašovce je potrebné si priniesť občianksy preukaz a poplatok sa platí v hotovosti.

Poplatok:
ročný: 7,00€
trojročný: 17,00€
ročný pre deti: ZDARMA

 

 

 


 

Samospráva

Informácie

Program bohoslužieb
15.4. - 21.4.2024

pondelok

          18:00

utorok              -
streda             7:00
štvrtok              -
piatok           18:00
sobota

              -  

nedeľa

          10:30  

        

   

 


Sväté omše na TV LUX

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:29

Slnko zapadá:19:34

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda