Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Oznam pre majiteľov psov - UPOZORNENIE

Oznam pre majiteľov psov - UPOZORNENIE

Na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:

  • opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania
  • púšťať psov na verejné priestranstvá
  • voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva   dohľad.
Nebezpečným psom je aj každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak psa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý na  verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť odchytený .

Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, účinný od 1.1.2017:

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. Zbierka zákonov SR 282/2002 Z. z. znenie 01.01.2017 Stránka 3 / 4

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci psy budú odchytení a umiestnení do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v zariadení pre psov. 

Dátum vloženia: 20. 4. 2021 13:10
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2021 13:26
Autor:

Aktuálne

SODB 2021

SODB2021

Obec z neba

z neba


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 2,80 €

Jedálny lístok 13.9. - 17.9.2021.pdf (497.48 kB) 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 3
TÝŽDEŇ: 798
CELKOM: 248861

Informácie

Program bohoslužieb
22. 11. - 28. 11. 2021

pondelok 17:00
utorok  
streda 17:00
štvrtok  
piatok 17:00
sobota  
nedeľa

8:00, 10:30 


Sväté omše na TV LUX

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda